การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำจิ้มอาหารญี่ปุ่น เพื่อคงรสชาติลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ และอายุการเก็บที่เหมาะสม

  • ผู้ประกอบการ (นายฐิติเศรษฐ์ ตัณฑเสถียร)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2558-2559)

  • inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

  • inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์