โครงการการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่นเทรนด์ (Fashion Trend) และการกำหนดแนวทางหลักการออกแบบ (Design Theme) ในกิจกรรมการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย