โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจังหวัดระยอง "วิเคราะห์สมบัติทางฟิสิกส์และเคมีดิน จำนวน 9 ตัวอย่าง"