การสำรวจคุณภาพน้ำบ่อทรายพีระพงศ์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม