น้ำสมุนไพรบรรจุขวดพร้อมดื่ม

  • ผู้ประกอบการ (นายณรงค์ วัฒน พัทรธนพงศ์)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2558-2559)

  • inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

  • inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์