การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตังแท่ง/แผ่นปรุงรส

  • ผู้ประกอบการ (คุณ วัลลิยา สรัลชนาวงศ์)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2558-2559)

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี