โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำจากชุมชนสู่ลำคลองสาธารณะ โดยการอนุรักษ์ฟื้นฟูคูคลองแบบครบวงจรในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558