โครงการให้บริการคำปรึกษาในโครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการข้อมูลการเดินทางและการขนส่งแบบบูรณาการด้วยระบบ GIS สำหรับสำนักงาน ปลัดกระทรวงคมนาคม