การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2558

  • บริษัท ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2557-2559)

  • inนางสาวสดใส ช่างสลัก

  • inนางสาวสดใส ช่างสลัก

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์