สำรวจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของสมาคมสโมสรนักลงทุน ประจำปี 2557