การพัฒนาระบบสารสนเทศแสดงข้อมูลการปล่อย การกักเก็บ และการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ระบบแม่ข่ายแผนที่ (Internet Map Server) ระยะที่ 2

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Spatial Inventory of CO2 Emissions and Removals from Land Use and Land Use Changes in Thailand", CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 56, เมษายน 2017, หน้า 13-18