การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวกะทิลอยแก้ว

  • ผู้ประกอบการ (คุณพีระพงษ์ โตขลิบ)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2557-2558)

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี