การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาไทย Dairy-Free

  • บริษัท โกลเบิลฟู้ด เทรดดิ้ง จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2557-2558)

  • inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

  • inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์