การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมระหว่างกันระหว่างภาคราชการและเอกชนปี พ.ศ.2557

  • บริษัท เมล็ดพันธุ์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 9 หน่วยงานและภาคราชการจำนวน 3 หน่วยงาน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2557-2558)

  • inดร.สรรเสริญ จำปาทอง

  • inดร.สรรเสริญ จำปาทอง

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์