"โครงการตรวจสภาพถังขนส่งและรถขนส่ง NGV จำนวน 621 คัน"