การกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารทะเลด้วยเทคโนโลยีไมโครบับเบิลร่วมกับสารฆ่าเชื้อ