การพัฒนาระบบการเล้ียงปลานิลร่วมกับการปลูกผักสวนครัวด้วยระบบน้ำหมุนเวียน

  • ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2557-2558)

  • inนายสุทิน สมบูรณ์

  • inนายสุทิน สมบูรณ์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์