การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการพัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบ Automatic Meter Reading: AMR ระยะที่ 3