โครงการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนด้วย Water footprint ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก ประจำปี 2558

Publish Year National Conference 3
2016 exหัทยา ทรงนิรันดร, inดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูปในกระป๋อง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 (The 54th Kasetsart University Annual Conference), 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exชฎารัตน์ เตชอยู่สุขเจริญ, inดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์โซ่คุณค่าเมล่อนในจังหวัดจันทบุรีและฉะเชิงเทรา", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 (The 54th Kasetsart University Annual Conference), 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exสุภิญญา เสือสะอาด, inดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เมล่อนลอยแก้วในจังหวัดจันทบุรี", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 54 (The 54th kasetsart University Annual Conference), 2 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2016, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย