หน่วยวิจัยพันธุศาสตร์และการประยุกต์

Publish Year National Journal 1
2016 exทิพย์วัลย์ บุญแก้ว , inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exลักษมณ นราทอง, inดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การระบุพันธุ์และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของมะพร้าวจากการใช้เทคนิคอาร์เอพีดี", Thai Journal of Scienc and Technology , ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 151-159
Publish Year National Conference 2
2016 exนางสาวรุ่งฤดี ตรีสวัสดิ์, inดร.ศลยา สุขสอาด, อาจารย์, inดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกการปลอมปนเนื้อสัตว์อื่น และสารบอแรกซ์ในลูกชิ้นเนื้อสุกรที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2016, อำเภอกำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2015 exวศิณี พูลสวัสดิ์, exสุริยันตร์ ฉะอุ่ม, inดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อความเครียดเนื่องจากเกลือของอ้อยสายพันธุ์กลาย AE2-22 ที่ให้ลักษณะทนเค็มด้วยเทคนิค Quantitative Real-time PCR", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19, 15 - 17 กรกฎาคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย