ประสิทธิภาพของเครื่องมือเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อแบบกึ่งอัตโนมัติในการเก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อม้า