การศึกษาสมรรถนะทางด้านอากาศพลศาสตร์ของใบพัดของกังหันลมแบบซาโวเนียสด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข