การใช้ดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบผลเพื่อลดอาการผลไหม้ และคุณภาพผลผลิต