กลุ่มวิจัยวิศวกรรมเขื่อน

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exRattatam Isaroran, exSirisart Yangsanphu, "Weak Plane Failure of Phyllitic Sandstone: Back Analysis for Slope Stabilization and the Use of Probabilistic Approach for Design Optimization", Geotechnical and Geological Engineering, ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2019, หน้า 1-10
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.สุริยน เปรมปราโมทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Doubly Asymptotic Open Boundary Condition for Modal Responses of Pore Water Pressure", The Sixth International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, GEOMATE 2016, 15 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย