การศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรม MICE ของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKittisak Jermsittiparsert, "Impact of Lean Manufacturing Practices on Financial Performance of Pharmaceutical Sector in Thailand", Systematic Reviews in Pharmacy, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, หน้า 208-217
Publish Year International Conference 2
2018 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The impact of motivation, information and crisis towards Thailand’s destination image", International Symposium on Economics and Social Science 2018 , 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2018, ญี่ปุ่น
2016 inดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์, "The Strength of Thailand's MICE industry", International Congresse on Banking, Economics, Finance, and Business (BEFB, 2016), 24 - 27 มิถุนายน 2016, ญี่ปุ่น