การพัฒนาระบบการรับแรงที่จุดต่อของเสาเหล็กใส่คอนกรีตภายใต้แรงแผ่นดินไหว

Publish Year National Conference 1
2014 exPanya Klongaksornkul, inดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Buckling Behavior of Concrete-Filled Steel Tube Column under Concentrically Loaded Compression by Finite Element Analysis", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย