การเตรียมและสมบัติของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงและพลาสติกชีวภาพที่มีส่วนผสมของยางธรรมชาติดัดแปร

Publish Year International Journal 1
2017 exChanon Wiphanurat, exPran Hanthanon, ex Thiti Kaisone, exรัตนวรรณ มกรพันธ์, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Properties of HDPE/Biodegradable Polymer Blends Using Modified Rubber", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 873, ฉบับที่ "_", กันยายน - พฤศจิกายน 2017, หน้า 101-106
Publish Year International Conference 1
2017 exChanon Wiphanurat, exPran Hanthanon, exThiti Kaisone, exRathanawan Magaraphan, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "The Properties of HDPE/Biodegradable Polymer Blends Using Modified Rubber", International Conference on Advanced Materials Structures and Mechanical Engineering (ICAMSME 2017), 19 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2017, Incheon สาธารณรัฐเกาหลี