การเสียรูปแบบควบคู่ในคานโครงสร้างที่ทำจากวัสดุคอมโพสิต

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชาลิดา อนรรฆพจนกุล, "Deflection of Composite Cantilever Beams with a Constant I-Cross Section", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 501, ฉบับที่ -, เมษายน 2019, หน้า 1-6
Publish Year National Conference 1
2016 exนางสาวชาลิดา อนรรฆพจนกุล, inดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์รูปแบบการสั่นสะเทือนของคานที่ทำจากวัสดุคอมโพสิตแบบลามิเนตเพื่อศึกษาอิทธิพลของสัดส่วนกว้างของคานและสัดส่วนโมดูลัส", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 5 - 8 กรกฎาคม 2016, อ.เมือง สงขลา ประเทศไทย