การกัดกร่อนอีกครั้งของเหล็กเสริมในคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการซ่อมแซมด้วยวิธีต่างๆ

Publish Year International Journal 3
2020 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exพิชิตนันท์ วันรักษ์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exอภิศักดิ์ จุฑาศิริวงศ์, "Corrosion behavior of reinforcement in concrete with different compositions", Journal of Sustainable Cement-Based Materials, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2020, หน้า 129-148
2020 exNattapong Paewchompoo, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exMitsuyasu Iwanami, exNutpakan Boonyingsathit, exWiracha Thaue, exSupisara Kiattanabumrung, "Corrosion-induced cracking time in recycled aggregate concrete (RAC)", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 145-152
2020 exNattapong Paewchompoo, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exPrinya Chindaprasirt, "Corrosion-Induced Cracking Time in Steel Fiber-Reinforced Concrete: Experiment and Finite Element Method", ACI Materials Journal, ปีที่ 117, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 3-12
Publish Year National Journal 1
2015 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exปฐวี เจริญพงศ์, exภาณุวัฒน์ แก้วศรีมนต์, exธนาธร เศาธยะนันท์, "การศึกษาทดลองระยะเวลาเริ่มต้นการเกิดรอยร้าวอันเนื่องมาจากการกัดกร่อนของเหล็กเสริมที่อยู่ในคอนกรีต มอร์ตาร์ และซีเมนต์เพสต์", วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 17-23
Publish Year International Conference 1
2017 exณัฐพงศ์ แผ้วชมภู, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, "Concrete cover cracking time due to reinforcement corrosion in fiber reinforced concrete", The 2nd ACF Symposium 2017, 23 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 exพลพันธ์ เศรษฐพิทยากุล, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, "อิทธิพลของวัสดุซ่อม ต่อระยะเวลาเริ่มต้นการเกิดรอยแตกร้าวอันเนื่องมาจากการเกิดสนิมของเหล็กเสริม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 21, 28 - 30 มิถุนายน 2016, สงขลา สงขลา ประเทศไทย