พลวัตของอินทรียวัตถุในดินและบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตดินภายใต้สวนยางพารา

Publish Year International Journal 1
2021 exPusanisa Heepngoen, exALEXIS THOUMAZEAU, exMarie-Sophie Renevier, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, exFr?ed?eric Gay, exAlain Brauman, "Relationships between physico-chemical, biological and functional approaches for soil quality assessment. A case study along a gradient of disturbance", European Journal of Soil Biology, ปีที่ 104, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2021, หน้า 103300
Publish Year International Conference 3
2015 exนางสาวภูษณิศา หีบเงิน, exDr.Frederic Gay, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, exDr.Jean Trap, exDr.Philippe Thaler, exนางนพมณี สุวรรณัง, exMr.Pascal Alonso, exProf.Dr.Thibaud Decaens, exDr.Alain Brauman, "Who eat rubber litters? Dynamics and drivers of litter decomposition in rubber plantations", International Soil Conference on “Sustainable Uses of Soil in Harmony with Food Security”, 18 - 21 สิงหาคม 2015, เพชรบุรี ประเทศไทย
2015 exนางสาวภูษณิศา หีบเงิน, exDr.Fredeic Gay, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, exDr.Jean Trap, exDr.Philippe Thaler, exนางนพมณี สุวรรณัง, exMr.Pascal Alonso, exProf.Dr.Thibaud Decaens, exDr.Alain Brauman, "Dynamics and drivers of litter decomposition in rubber plantations", Hevea Research Platform in Partnership Annual Meeting 2015, 7 - 9 ตุลาคม 2015, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 inนางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์, exDr.Regis Lacote, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exDr.Laurent Vaysse, exDr.Frederic Gay, "Nutrient management of rubber plantations: effect on yield and quality of natural rubber", Hevea Research Platform in Partnership Annual Meeting 2015, 7 - 9 ตุลาคม 2015, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 exภูษณิศา หีบเงิน, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, exFrederic Gay, exAlain Brauman, exPhilippe Thaler, "Dynamics of litter degradation and soil fauna assemblages along a chronosequence of rubber plantation", The 7th Scientific Meeting of Hevea Research Platform in Partnership, 15 - 17 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย