รูปแบบวนวัฒนวิทยาเพื่อใช้ในการจัดการพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า