การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพและระบบนิเวศวิทยาบนบกจากการปนเปื้อนและแพร่กระจายของโลหะหนักในดินสำหรับกิจกรรมการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

Publish Year National Conference 1
2016 exพิชชานันท์ ชำนาญกิจ, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้เถ้าลอยเพื่อปรับปรุงดินนากรดจัดต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าเมล็ดพันธ์ุข้าว", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15, 11 - 13 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย