มุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์และความเชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์เทียมของนิสิตครูจบใหม่ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ (ภาคปลายปี2557)

Publish Year National Journal 1
2015 exกรรณิกา เหล็กเพ็ชร, inดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์, "มุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์และความเชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์เทียมของนิสิตครูจบใหม่ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์", วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2015, หน้า 95-105