การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนผนวกหลักการและวิธีสอน บูรณาการกับเทคโนโลยีของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ ในระหว่างการปฏิบัติการสอน