การพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสเชิงสังคม