การประเมินศักยภาพของน้ำตาลทรายดิบเพื่อการผลิตเอทานอล