การศึกษารูปแบบการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการตลาดนัดสีเขียวครอบครัว มก.ของสถานีวิทยุ มก. เชียงใหม่

Publish Year National Journal 2
2019 exฉัตรสุดา จตุวรรณกุล, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของผู้บริโภค ผ่านทางตลาดสินค้าออนไลน์", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2019, หน้า 335-346
2019 exนางสาวจุฑามาศ คนไทย, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการการผลิตผักตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) ของเกษตรกร ในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 727-738
Publish Year National Conference 2
2019 exนายธวัชชัย พินิจใหม่, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำระบบการเกษตรที่สนับสนุนโดยชุมชน(CSA)ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 48, 13 มิถุนายน 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2018 exพันโท มนเทียน กาแก้ว, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก", ราชภัฎเลยวิชาการ ประจำปี 2561 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน", 23 กุมภาพันธ์ 2018, เมือง เลย ประเทศไทย