การออกแบบและพัฒนาแขนกลสำหรับการวางซ้อนวัสดุ

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กิติพงษ์ เจาจารึก, รองศาสตราจารย์, "การจำลองแบบพลศาสตร์ของแขนกลสี่องศาอิสระแบบParallelogram สำหรับการจัดวางเรียงวัสดุ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 1 - 3 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย