โครงการคุณธรรมจริยธรรมแและการรักษาสิ่งเเวดล้อมของผู้ค้าของตลาดสดในประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณฤมล ธรรมวัฒนะ, "คุณธรรมจริยธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการของตลาดสดในประเทศไทย: กรณีศึกษาตลาดยิ่งเจริญ", อนามัยสิ่งเเวดล้อม, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 58-70
Publish Year International Conference 2
2019 inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sustainable Environment Management with Trader Participation on Fresh Market of Thailand.", The 10th World Environmental Education Congress BITEC, Bangkok, Thailand November 3-6, 2019, 3 - 6 พฤศจิกายน 2019
2016 inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณฤมล ธรรมวัฒนะ, "Morality and Environmental Conservation of Traders on Fresh Market in Thailand", 5th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management The Twin Towers Hotel, Rong Muang, Bangkok, Thailand, May 11-13, 2016 , 11 - 13 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย