ประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในมหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพและปริมณฑล

Publish Year National Journal 1
2016 inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในมหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพและปริมณฑล", วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 163-176