การประเมินพันธุ์กล้วยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตกล้วยเชิงเศรษฐกิจ

Publish Year National Journal 2
2017 exประไพ ทองระอา , exศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต, exกานดา ฉัตรไชยศิริ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, exนิศารัตน์ ทวีนุต, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้สารสกัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินร่วมกับปุ๋ยทางใบต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยน้าว้า ‘ปากช่อง 50’ จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", ว.พืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 16-21
2016 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, "โรงเรือนเพาะช้าที่เหมาะสมในการผลิตต้นพันธุ์กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (I): M02/13-16, 2559, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2016, หน้า 13-16
Publish Year National Conference 1
2016 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, "โรงเรือนเพาะชำที่เหมาะสมในการผลิตต้นพันธุ์กล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย