การศึกษาวัสดุอินทรีย์จากมะพร้าวเพื่อเป็นวัสดุปลูกสำหรับผักอินทรีย์

Publish Year National Journal 2
2022 inดร.ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, inนางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์, inนายนพพล เกตุประสาท, "วัสดุอินทรีย์คุณภาพสูงสำหรับปลูกผักอินทรีย์", เกษตรอภิรมย์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 36, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 28-29
2021 inนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, inนางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์, inดร.ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, "วัสดุอินทรีย์จากมะพร้าว เพื่อเป็นวัสดุปลูกสำหรับผักอินทรีย์", วารสารเคหการเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 175-177
Publish Year National Conference 1
2022 inดร.ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inนางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์, exนายรัตนะ บุลประเสริฐ, inนายนพพล เกตุประสาท, inนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, "การศึกษาวัสดุอินทรีย์จากมะพร้าวเพื่อเป็นวัสดุปลูกสำหรับผักกาดเขียวกวางตุ้ง กรณีศึกษา บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย