ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมภายใต้วิธีการเพาะปลูกแบบปกติและการลดการไถพรวนในฤดูฝนและฤดูแล้ง

Publish Year National Journal 1
2019 exชลลดา ทรงนิรันดร, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ลกผสมภายใต้วิธีการไถพรวนปกติและการลดการไถพรวนในสภาพหลังนา จังหวัดเพชรบูรณ์", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 828-838
Publish Year National Conference 3
2018 exเขมภัทร ชาวประทุม, exชลลดา ทรงนิรันดร, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมในสภาพหลังนาภายใต้วิธีการเพาะปลูก แบบปกติและการลดการไถพรวนใน 2 วันปลูก", การประชุมเชงิ ปฏิบัตกิ ารโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 7, 2 - 3 สิงหาคม 2018, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2017 exชลลดา ทรงนิรันดร, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, "ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมภายใต้วิธีการไถพรวนปกติและลดการไถพรวนใน 3 ฤดูปลูก", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exกฤษติยา บัวทอง, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมที่ปลูกภายใต้วิธีการไถพรวนปกติและการลดการไถพรวนในสภาพหลังนาจังหวัดพิษณุโลก", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย