ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเส้นใยจากไผ่ตงและไผ่ซางนวล

Publish Year National Conference 1
2017 exกรวิทย์ จิตต์บรรยง, inดร.สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัวผัน พวงศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Culm Density and Fiber Morphology of Dendrocalamus asperand Dendrocalamus membranaceus", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย