การศึกษาเทคนิคการมอดูเลตความกว้างของพัลส์หลายคลื่นพาหะสำหรับอินเวอร์เตอร์ 7 ระดับชนิดไดโอดแคลมป์