ความเปราะบางของครัวเรือนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของไทย

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์, "66Vulnerabitity to Poverty of Rural FarmHousehold in Thailand", Asian Review, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์, "The Vulnerability Assessment of Rural Farm Household in Thailand", The International Conference on Modern Tendency in Social Science, Humanities, Economy and Business Management, SHEB-2018, 2 - 3 พฤษภาคม 2018, สาธารณรัฐสิงคโปร์