การศึกษาการเกิดสภาพดินเหลวตัวเนื่องจากแผ่นดินไหวในอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย

Publish Year International Journal 1
2016 exS. Manandhar, exT. Hino, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exM. Francis, "Damages and causative factors of 2015 strong Nepal Earthquake and directional movements of infrastructures in the Kathmandu Basin and along the Araniko Highway", Lowland Technology International 2016; International Association of Lowland Technology (IALT), ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 141-164