อิทธิพลของการตลาดเชิงเนื้อหาออนไลน์และความสอดคล้องทางภาพลักษณ์ของตัวตนลูกค้าต่อระดับพฤติกรรมความภักดี