การผลิตแผ่นกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมม่าจากวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื้อยไม้ ระยะที่ 2

Publish Year International Journal 2
2019 exKeeratikarn Ninyong, exEkachai Wimolmala, exNarongrit Sombatsompop, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Properties of natural rubber (NR) and wood/NR composites as gamma shielding materials", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 526, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 012038
2017 exKeeratikarn Ninyong, exEkachai Wimolmala, exNarongrit Sombatsompop, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Potential use of NR and wood/NR composites as thermal neutronshielding materials", Polymer Testing, ปีที่ 59, ฉบับที่ C, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 336-343
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exรศ. เอกชัย วิมลมาลา, "Utilization of natural and synthetic rubbers in radiation shielding applications", 4th Thailand-Japan RubberSymposium, 6 - 7 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 exกีรติกานต์ นิลยอง, exเอกชัย วิมลมาลา, exณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "สมบัติการคงรูป เชิงกล และการกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมาของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื่อยไม้", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 (The 54th Kasetsart University Annual Conference), 3 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2018 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.ณรงค์ฤธิ์ สมบัติสมภพ, exรศ.เอกชัย วิมลมาลา, exนางสาวกีรติกานต์ นิลยอง, "ผลิตภัณฑ์แผ่นกำบังอนุภาคนิวตรอนจากวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื่อยไม้และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2018