แกนกัญชงในการผลิตวัสดุก่อสร้างในรูปแบบของพาร์ติเคิลบอร์ด